1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla  (“SPECTRUM HOUSE”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, SPECTRUM HOUSE tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

 1. Veri Sahiplerinin trafik bilgilerinin (IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş tarihi, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve abone kimlik bilgileri) ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi,
 2. Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 3. Sunulan hizmetlerin/içeriklerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin/içeriklerin geliştirilmesi ve ticari elektronik ileti onayı mevcut olan veri sahiplerine bununla ilgili bilgilendirme yapılması,
 4. Ticari elektronik ileti onayı mevcut olan veri sahipleri açısından, veri sahibinin tercih ve beğenilerinin analiz edilmesi ve veri sahibine özel hizmet/içerik önerilmesi,
 5. Veri sahibi için, çerez politikasında yer alan bilgiler doğrultusunda, doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak veri sahibinin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,
 6. Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ile anket ve oylamalar ile veri sahiplerinin görüşünün alınması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması,
 7. Veri sahibi sorun ve şikâyetlerinin çözümlenmesi,
 8. Firma faaliyetlerinin eksiksiz olarak sürdürülmesi ve yasal yükümlülükleri kapsamında Şirket’in sorumlu olduğu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
 9. Veri sahibinin mevzuattaki veya Şirket bünyesince kabul gören kural ve politikalardaki değişiklikler hususunda aydınlatılması,
 10. Şirket’e ait veya Şirket tarafından kullanılan elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması ve ilgili değerlendirmelerin yapılması suretiyle gerekli önlemlerin alınması,
 11. Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterileri faydalandırmak için iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması,
 12. Hukuki süreçlerin yürütülmesi ve mevzuata uyumun sağlanması,
 13. İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 14. Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması,
 15. Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,

3. İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafınızla kurulacak hukuki ilişkiye veya yapılacak işleme göre aşağıdaki verileriniz işlenecektir:

 1. Şirketimize iletmiş olduğunuz ve/veya internet sitenizde veya diğer kanallarda ilan ettiğiniz iletişim bilgileriniz,
 2. İsim ve soy isminiz, posta adresiniz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, telefon ve faks numaranız, elektronik posta adresiniz ve tarafımızla paylaştığınız diğer bilgileriniz,
 3. İlgilendiğiniz hizmetler, teklif almak istediğiniz hizmetler,
 4. İnternet sitemize ulaşmak için kullandığınız tarayıcı, üzerinden geldiğiniz internet sitesi veya uygulama ve çerez politikamızda yer alan diğer bilgiler
 5. 5651 sayılı yasa gereği tutulması zorunlu olan IP, kullanılan protokol ve iletişim kayıtları
 6. Ziyaret ettiğiniz alt sayfalar, buralarda harcanan süre gibi kullanım istatistikleri

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde, yukarıda belirtilen amaçlarla aşağıdaki taraflara aktarılabilir:

 1. Ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,
 2. Ticari, mali ve hukuki danışmanlıklar ve denetimler amacıyla danışmanlara ve denetim firmalarına,
 3. Kampanya, tanıtım ve duyurularımızın yapılabilmesi için bu süreçlerin içinde olan taşeron ve hizmet alınan 3.taraflara,
 4. Müşteri şikâyetlerinin çözümlenmesi amacıyla alınan Çağrı Merkezi ve/veya Şikâyet takibi hizmeti şirketlerine,
 5. Yalnızca Kanunlarda şart koşulduğu ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yargı mercilerine,
 6. Sitemizle bağlantılı sosyal medya hesapları ile yaptığınız iletişim için yer sağlayıcı veya sistem sağlayıcı olan sosyal medya platformu sahibi şirketlerle,
 7. Veri aktarımı için rızanızı aldığımız diğer alıcılara, açık rızanız ya da Kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, SPECTRUM HOUSE tarafından çeşitli kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanılarak toplanmaktadır. Bu süreç kapsamında, kişisel verileriniz; internet ortamında internet sitemiz ve mobil ortamda uygulamalarımız kanallarıyla, yukarıda sayılan amaçlara dayanılarak işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.spectrumhouse.com.tr adresindeki formu doldurarak, ” Koşuyolu Mah. Salih Omurtak Sk. No.36, 34718 Kadıköy/İstanbul ” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir suretini info@spectrumhouse.com.tr e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz. Gönderilecek cevabın kişisel veri içermesi durumunda, verinin gönderileceği kişinin gerçekten siz olduğunuzu belirlemek için elden teslim, noter vasıtası dışında yapılan başvurularda cevap hazır olduğunda teslim edilmesi için sizden kimliğinizi ispatlamanız talep edilecektir. Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekâletnamenin ve kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.

Açık Rıza Beyanı Metni
Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
Veri Sahibi Başvuru Formu