Close

Yayınlar

Kürt Meselesi ve Barış

Kürt meselesi bağlamında “barış” kavramına odaklanmak; Kürt toplumunun Kürt meselesine dair algı, tutum ve beklentilerini ölçmek amacıyla bu saha araştırmasını gerçekleştirdik. Kürt meselesinin ekonomik, toplumsal ve siyasal yansımaları ve bu meselenin güvenlikçi ve polisiye yöntemlerle çözülmeye çalışılmasının Kürt katılımcıların nezdinde nasıl algılandığını ölçmeye odaklandık.

Dindar-Muhafazakâr Kürt Seçmen Eğilimi

5-20 Aralık 2022 tarihleri arasında Kürt dindar seçmenlerin önümüzdeki seçimlerle ilgili beklenti, memnuniyet ve tercih eğilimlerini anlamaya odaklanan bir saha araştırması gerçekleştirdik. 3 bölümden oluşan saha araştırması, hem Kürt dindarlara yönelik sosyolojik analizler hem de Kürt dindarların Türkiye gündemi ve yaklaşan seçimlerle ilgili beklenti, tutum ve tercih eğilimlerini ölçmeye odaklanmaktadır.

Depremin Etkileri ve Siyasal Eğilimler

Bu saha araştırmasının temel amacı, yaşanan büyük afetin ve bu afetin yönetim sürecinin seçmenler nezdinde nasıl algılandığını ortaya koymak ve bunun siyasal alana yansımalarına odaklanmaktır. Saha çalışması toplumun eğilim, beklenti, tutum ve değerlendirmelerinin parti tercihlerine göre değişip değişmediğini anlamak için seçmenlerin oy verme davranışlarına odaklansa da söz konusu çalışma bir seçim araştırması olma iddiasını taşımamaktadır.

Kürt Seçmen Eğilimi

3 temel bölümden oluşan araştırma katılımcıların önümüzdeki seçimlerle ilgili tercih, beklenti, memnuniyet ve tutum eğilimlerini ölçmeye odaklanmaktadır. Birinci bölüm, katılımcıların sosyo-ekonomik durumlarını kapsayan demografi içerikli sorulardan; ikinci bölüm ülke gündemine ve Türkiye’nin temel sorunlarına dair algıları ölçmeye dönük sorulardan; üçüncü bölüm ise parti, adaylar ve oy verme davranışlarına dair veri elde etmeyi hedefleyen sorulardan oluşmaktadır.

İkinci Yüz Yıl(d)a Yeni Anayasa

İktidar ve/veya muhalefet farklı motivasyonlar ve hedeflerle yeni anayasa gündemini ele alsa da ekonomi-politik ve sosyo-politik açılardan yeni bir anayasaya ihtiyacın nesnel şartlarının oluştuğunu ifade edebiliriz. Bu çalışma söz konusu nesnel şartları göz önünde bulundurmak suretiyle yeni bir anayasa için geçmiş deneyimleri ele alarak bugünün ihtiyaçlarını karşılayan ve gelecek vizyonu taşıyan çerçeve öneriler yapmayı deneyecektir.

Kürt Z Kuşağı’nın Sığınmacı ve Göçmenlere Yönelik Algı ve Tutumları

Bu çalışma, Kürt Z kuşağı üyelerinin göçmen ve sığınmacılar bağlamında “yabancıya”, “ötekine” dair bakışını şekillendiren dinamiklere odaklanmakta, bu gruplara dair ilgi, eğilim, algı ve tutumların, sosyal, kültürel ve psikolojik arka planını ortaya koymaya çalışmaktadır. Araştırmanın bulguları, sığınmacı ve göçmenlere dair sorularla bağlantılı olarak 5 temel başlıkta incelenmektedir: 1-Yerleşim izni, 2-Ekonomik etki, 3-Geri gönderilme, 4-Vatandaşlık ve 5-Sosyal ilişkiler.

Sonu gelmeyecek bir hikâye yazmak: Suriyeli sığınmacılar ve yerel toplum için politika önerileri

Bu raporun temel amacı, özellikle sığınmacılara karşı farklı siyasi yapılar ve sosyal çevrelerden gittikçe artan düzeyde ötekileştiren, dışlayan ve düşmanlaştıran algı ve tutumların altyapısını ve bunların hem sığınmacıların hayatını hem de toplumsal barışı nasıl tehdit ettiğini anlamakla birlikte yeni bir politika inşasının neden gerekli olduğunu tartışmaktır.

Kürt Z Kuşağı

Spectrum House olarak yeni sistem teorilerinin ve toplumsal modellerin tartışıldığı bir çağda siyasal, kültürel ve toplumsal alanda ortaya çıkan dinamikleri anlamaya çalışmakta, bu doğrultuda araştırmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmamızda kimlik, aidiyet, sosyal hayat, din, cinsiyet, gelecek tasavvuru gibi geniş bir yelpazede politikanın doğrudan ya da dolaylı çekim alanında olan konularla ilgili Kürt Z kuşağının eğilimlerini anlamaya çalıştık.

Türkiye’de Döngüsellik Derecesinin Ölçülmesi: Materyal Akış Analizi

Döngüsel ekonomi kavramı, son yıllarda sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için önemli bir araç olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde politika yapıcılar, ülkelerinde döngüselliği iyileştirmek için yeni stratejiler ve mevzuat geliştirmeye yönelik adımlar atmışlardır. Son zamanlarda, Avrupa Komisyonu doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltmak ve sürdürülebilir büyüme ve istihdam yaratmak için doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye geçiş için yeni döngüsel ekonomi eylem planını kabul etmiştir.

İstanbul’da Yaşayan HDP Seçmeni

Spectrum House olarak İstanbul’da yaşayan HDP’li seçmenlerin tercihleriyle ilgili düşüncelerini, memnuniyet ya da memnuniyetsizliklerini, beklentilerini ölçmeye çalıştık. Kamuoyu araştırmalarımızla, ayrıca, HDP’li seçmenlerin yerel yönetimler deneyimini nasıl yorumladıklarını, yerel hizmetler başta olmak üzere bir bütün olarak memnuniyetlerini, önceliklerini, beklentilerini ve erken ya da olağan bir seçim durumunda muhtemel tutumlarını ölçmeye çalıştık.