Close

Yayınlar

İSTANBUL 31 MART 2024 İSTANBUL YEREL SEÇİM RAPORU

31 Mart 2024’te yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine 10 gün kaldı. Hem iktidar hem de muhalefet blokları yerel yönetimleri hegemonya inşasının önemli araçlarından biri olarak görmekte ve seçim hazırlıklarını da bu bağlamda sürdürmektedir. Özellikle 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra ortaya çıkan tablo, muhalefet partilerinin dağılması, monoblok bir şekilde hareket etme vasfını yitirmesi, buna karşılık iktidar blokundaki konsolidasyon, 31 Mart’taki seçimleri daha da önemli bir hale getirmiştir.

İstanbul: Yerel seçimlerin de ötesinde! Düşündürücü bazı hususlar!

Kürt seçmenlerin hem 14-28 Mayıs Genel ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile ilgili tutum ve algılarını ölçmek hem de 2024’te yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin beklentilerinde ve siyasal tercihlerinde etkili olan faktörleri belirlemeye çalıştık. 2018’den bugüne kadar aradan geçen altı yıla yakın zaman dilimindeki siyasi eğilimler ve bu eğilimlerde belirleyici olan faktörler tespit edilmeye çalışılmıştır.

İstanbul Seçmen Eğilimi Raporu

Kürt seçmenlerin hem 14-28 Mayıs Genel ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile ilgili tutum ve algılarını ölçmek hem de 2024’te yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin beklentilerinde ve siyasal tercihlerinde etkili olan faktörleri belirlemeye çalıştık. 2018’den bugüne kadar aradan geçen altı yıla yakın zaman dilimindeki siyasi eğilimler ve bu eğilimlerde belirleyici olan faktörler tespit edilmeye çalışılmıştır.

Türkiye Yerel Yönetim Sisteminde Bir Kara Delik: Kayyum Uygulamaları

Bu politika raporunda kayyum uygulamalarının siyasi bağlamı ele alınmış, söz konusu uygulamaların Türkiye idari örgütlenmesi içindeki yeri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Raporda Türkiye’de artan merkezileşme ve otoriterleşme eğilimlerinden hareketle yerel özerklik ihtiyacı ve bu ihtiyacın karşısında yerel demokrasinin tahribi olarak işlev gören kayyum uygulamalarının idari vesayetin istilası bağlamında kendilerine biçilen rol ve misyonlarına odaklanılmıştır. Kayyum atamalarının insan hakları bağlamında ortaya çıkardığı sorunlar ve bu uygulamaya hukuki ve hak eksenli bir bakış ortaya koyma iddiasında olan bu rapor, yaklaşan yerel seçimler öncesinde bu uygulamaların arka planına, politik ve hukuki bağlamlarına odaklanmaya çalışmaktadır.

Yerel Hizmetler ve Kayyum Raporu

Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi olarak yaklaşan yerel seçimler öncesinde Kürt katılımcıların kayyum atamalarını nasıl değerlendirdiklerini ortaya koymak amacıyla bu saha araştırmasını gerçekleştirdik. Saha araştırmamızda kayyum atamalarının yerel hizmetlere etkilerini, seçime katılımı ne yönde etkilediğini, seçme ve seçilme hakkına, ifade ve örgütlenme özgürlüğüne müdahale olup olmadığı, kültürel faaliyetlere etkilerini, kamusal alanda anadili kullanımını sınırlayıp sınırlamadığını, kadına yönelik şiddeti önleme konusunu ve toplumsal barışı ne yönde etkilediğini Kürt katılımcılar nezdinde ölçmeye odaklandık.

Kürt Meselesi ve Barış

Kürt meselesi bağlamında “barış” kavramına odaklanmak; Kürt toplumunun Kürt meselesine dair algı, tutum ve beklentilerini ölçmek amacıyla bu saha araştırmasını gerçekleştirdik. Kürt meselesinin ekonomik, toplumsal ve siyasal yansımaları ve bu meselenin güvenlikçi ve polisiye yöntemlerle çözülmeye çalışılmasının Kürt katılımcıların nezdinde nasıl algılandığını ölçmeye odaklandık.

Dindar-Muhafazakâr Kürt Seçmen Eğilimi

5-20 Aralık 2022 tarihleri arasında Kürt dindar seçmenlerin önümüzdeki seçimlerle ilgili beklenti, memnuniyet ve tercih eğilimlerini anlamaya odaklanan bir saha araştırması gerçekleştirdik. 3 bölümden oluşan saha araştırması, hem Kürt dindarlara yönelik sosyolojik analizler hem de Kürt dindarların Türkiye gündemi ve yaklaşan seçimlerle ilgili beklenti, tutum ve tercih eğilimlerini ölçmeye odaklanmaktadır.

Depremin Etkileri ve Siyasal Eğilimler

Bu saha araştırmasının temel amacı, yaşanan büyük afetin ve bu afetin yönetim sürecinin seçmenler nezdinde nasıl algılandığını ortaya koymak ve bunun siyasal alana yansımalarına odaklanmaktır. Saha çalışması toplumun eğilim, beklenti, tutum ve değerlendirmelerinin parti tercihlerine göre değişip değişmediğini anlamak için seçmenlerin oy verme davranışlarına odaklansa da söz konusu çalışma bir seçim araştırması olma iddiasını taşımamaktadır.

Kürt Seçmen Eğilimi

3 temel bölümden oluşan araştırma katılımcıların önümüzdeki seçimlerle ilgili tercih, beklenti, memnuniyet ve tutum eğilimlerini ölçmeye odaklanmaktadır. Birinci bölüm, katılımcıların sosyo-ekonomik durumlarını kapsayan demografi içerikli sorulardan; ikinci bölüm ülke gündemine ve Türkiye’nin temel sorunlarına dair algıları ölçmeye dönük sorulardan; üçüncü bölüm ise parti, adaylar ve oy verme davranışlarına dair veri elde etmeyi hedefleyen sorulardan oluşmaktadır.

İkinci Yüz Yıl(d)a Yeni Anayasa

İktidar ve/veya muhalefet farklı motivasyonlar ve hedeflerle yeni anayasa gündemini ele alsa da ekonomi-politik ve sosyo-politik açılardan yeni bir anayasaya ihtiyacın nesnel şartlarının oluştuğunu ifade edebiliriz. Bu çalışma söz konusu nesnel şartları göz önünde bulundurmak suretiyle yeni bir anayasa için geçmiş deneyimleri ele alarak bugünün ihtiyaçlarını karşılayan ve gelecek vizyonu taşıyan çerçeve öneriler yapmayı deneyecektir.